haber oku

MEKANI CENNET OLSUN!

admin ~ 16 Eylül 2012 ~ Genel, Manşetler

süleyman hilmituna

Süleyman Hilmi Tunahan (1888 – 1959)

1888 (H.1306) senesinde Silistre’nin Ferhatlar köyünde doğdu. Son devir din âlim ve velilerinden. Babası zamanın müderrislerinden Hafız Osman Efendidir. Soyu Fatih Sultan Mehmet Hanın ‘Tuna Hani’ olarak tayin ettiği ve kendi kız kardeşi ile evlendirdiği İdris Beye dayanmaktadır.
Babası Osman Efendi tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra Silistre’ye giderek meşhur Satırlı Medresesinde yıllarca müderrislik yaptı.

İlim ehli ve fazilet sahibi bir aileden dünyaya gelen Süleyman Hilmi TUNAHAN, ilk tahsîlini Silistre Rüştiyesinde ve Silistre Satırlı Medresesinde yaptı. Bilâhare tahsilini tamamlamak için İstanbul’a gelerek Sahn-i Semân (Fâtih) Medresesine kaydoldu.

Fatih dersiamlarından ve o devrin meşhur âlimlerinden Bafralı Ahmed Hamdi Efendi (Büyük Hamdi Efendi)nin ders halkasına devâm etti. Zamânın usûlüne göre aklî ve naklî ilimleri tahsîl ettikten sonra 1916 senesinde Ahmed Hamdi Efendiden birincilikle icâzet, diploma aldı.

Daha sonra o zamanki tâbiri ile dersiâm (profesör) olarak yetişmek üzere Süleymâniye Câmii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisînin tefsîr ve hadîs kısmına devâm etti. Son derece parlak bir zekâya sâhip olan Süleymân Hilmi Tunahan, 1919 senesinde Medresetü’l-Mütehassisîn’den birincilikle mezûn oldu. Aynı yıllarda Medresetü’l-Kuzâti (Hukuk Fakültesini) da üstün bir derece ile bitirdi.

Böylece bir taraftan dersiâm diğer taraftan da kâdılık rütbelerine ulaşarak devrinin zâhirî ilimlerini tamamladı. Mezûniyetini müteâkip İstanbul’da dersiâm olarak vazîfeye başlayan Süleymân Hilmi Tunahan bir müddet sonra medreselerin kapatılması üzerine vâizliğe tâyin edildi. Uzun müddet İstanbul’un Sultanahmet, Süleymâniye, Yeni Câmi, Şehzâdebaşi ve Piyâle Paşa gibi büyük câmilerinde halka vâaz ederek insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı.
Zâhirî ve bâtinî yönden yüksek derece sâhibi olan Süleymân Hilmi Tunahan, îtikâdda Ehl-i sünnet, amelde Hanefî mezhebine, tasavvufta Nakşibendiyye yoluna mensûb idi. Ehl-i sünnet vel-cemâate son derece bağlıydı. Kendisinden feyz alan talebeleri ile vâaz ve sohbetlerine devâm eden kimselere en büyük tavsiyesi; ‘Ehl-i sünnet vel-cemâat’ akîdesine ihlâs ve samîmiyetle bağlı olmalarıydı.

72 senelik ömrü boyunca İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanlara anlatarak onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmalarina vesîle olan Süleymân Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959 senesinde İstanbul’da Kısıklı’daki evinde vefât etti. Karacaahmet Kabristanlığına defnedildi.(kim kimdir sayfasından alıntıdır.)

osmanlıhaber.com

 


Etiketler:

habere yorum yapın

Yorum yapın: